วิทยาศาสตร์ ว31101
สารและสมบัติของสาร - สารรอบตัว, สารละลาย สารและสมบัติของสาร
สาระการเรียนรู้เรื่อง สมบัติทางกายภาพของสาร และจำแนกประเภทของสาร
สาระการเรียนรู้เรื่อง สมบัติทางกายภาพของสาร และจำแนกประเภทของสาร
การทดลองศึกษา ของเหลว 4 ชนิดที่มีสมบัติของสารต่างกัน
รายงานผลศึกษา ของเหลว 4 ชนิดที่มีสมบัติของสารต่างกัน
สรุปผลการศึกษาพบว่า ของเหลวแต่ละชนิดเป็นสารต่างชนิดกันเพราะมีสมบัติต่างกัน