คณิตศาสตร์ ค31101
สมบัติของจำนวนนับ การแยกตัวประกอบ
ทบทวนเรื่อง ตัวประกอบ
ทบทวนเรื่อง ตัวประกอบ
ความหมาย และตัวอย่าง การแยกตัวประกอบของจำนวนนับ
แบบฝึกหัด การแยกตัวประกอบของจำนวนนับ