คณิตศาสตร์ ค31101
สมบัติของจำนวนนับ การนำ ห.ร.ม. ไปใช้แก้โจทย์ปัญหา
ทบทวนเรื่อง ห.ร.ม.
ทบทวนเรื่อง ห.ร.ม.
แบบฝึกหัดการนำ ห.ร.ม. ไปใช้แก้โจทย์ปัญหา (ข้อ 6)
แบบฝึกหัดการนำ ห.ร.ม. ไปใช้แก้โจทย์ปัญหา (ข้อ 7)
แบบฝึกหัดการนำ ห.ร.ม. ไปใช้แก้โจทย์ปัญหา (ข้อ 8)