คณิตศาสตร์ ค31101
สมบัติของจำนวนนับ ตัวคูณร่วมน้อย
ทบทวนเรื่อง ห.ร.ม. และสาระการเรียนรู้เรื่อง ค.ร.น.
ทบทวนเรื่อง ห.ร.ม. และสาระการเรียนรู้เรื่อง ค.ร.น.
การหาตัว ค.ร.น. โดยใช้พหุคูณ
การหาตัว ค.ร.น. โดยการแยกตัวประกอบและการตั้งหาร
ตัวอย่างการหาตัว ค.ร.น.