คณิตศาสตร์ ค31101
สมบัติของจำนวนนับ ตัวประกอบ
ความหมายของตัวประกอบ
ความหมายของตัวประกอบ
ตัวอย่างการหาตัวประกอบ
แบบฝึกหัด และสรุปนิยาม การหาตัวประกอบ