คณิตศาสตร์ ค31101
ระบบจำนวนเต็ม การลบจำนวนเต็ม
จำนวนตรงข้ามของจำนวนเต็ม และค่าสัมบูรณ์
จำนวนตรงข้ามของจำนวนเต็ม และค่าสัมบูรณ์
ตัวอย่างการหาจำนวนตรงข้ามของจำนวนเต็ม
แบบฝึกหัดเรื่อง ค่าสัมบูรณ์ การหาจำนวนตรงข้ามของจำนวนเต็ม