คณิตศาสตร์ ค31101
ระบบจำนวนเต็ม การบวกจำนวนเต็ม
ความหมาย ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็ม
ความหมาย ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็ม
ตัวอย่าง การหาค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็ม
ตัวอย่าง การหาค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็ม (ต่อ)