คณิตศาสตร์ ค31101
เลขยกกำลัง ความหมายของเลขยกกำลัง
ความหมายของเลขยกกำลัง
ความหมายของเลขยกกำลัง
ตัวอย่างของเลขยกกำลัง
การเขียนเลขยกกำลังในรูปการคูณ
ตัวอย่าง การเขียนเลขยกกำลังในรูปการคูณ