คณิตศาสตร์ ค31101
เลขยกกำลัง การหาค่าของเลขยกกำลัง
ตัวอย่าง การหาค่าของเลขยกกำลัง (ตย. 1, 2)
ตัวอย่าง การหาค่าของเลขยกกำลัง (ตย. 1, 2)
ตัวอย่าง การหาค่าของเลขยกกำลัง (ตย. 3, 4, 5)
แบบฝึกหัดเรื่อง การหาค่าของเลขยกกำลัง