คณิตศาสตร์ ค31101
เลขยกกำลัง การเขียนจำนวนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง
การเขียนจำนวนที่กำหนดให้ อยู่ในรูปเลขยกกำลัง
การเขียนจำนวนที่กำหนดให้ อยู่ในรูปเลขยกกำลัง
ตัวอย่าง การเขียนจำนวนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง
แบบฝึกหัด การเขียนจำนวนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง
แบบฝึกหัด การเขียนจำนวนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง (ต่อ)