คณิตศาสตร์ ค31101
เลขยกกำลัง การเขียนจำนวนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง
ทบทวน การเขียนจำนวนในรูปเลขยกกำลัง
ทบทวน การเขียนจำนวนในรูปเลขยกกำลัง
แบบฝึกหัด การเขียนจำนวนในรูปเลขยกกำลัง
ตัวอย่างโจทย์ การเขียนจำนวนในรูปเลขยกกำลัง
ตัวอย่างโจทย์ การเขียนจำนวนในรูปเลขยกกำลัง (ต่อ)