คณิตศาสตร์ ค31101
เลขยกกำลัง การคูณเลขยกกำลัง
หลักการคูณเลขยกกำลัง
หลักการคูณเลขยกกำลัง
การคูณเลขยกกำลัง (ฐานเท่ากัน, ฐานไม่เท่ากัน)
แบบฝึกหัด การคูณเลขยกกำลัง
แบบฝึกหัด การคูณเลขยกกำลัง (ต่อ)