คณิตศาสตร์ ค31101
เลขยกกำลัง การหารเลขยกกำลัง
ตัวอย่าง การหารเลขยกกำลัง
ตัวอย่าง การหารเลขยกกำลัง
ตัวอย่าง การหารเลขยกกำลัง (ต่อ)
หลักการหารเลขยกกำลัง (ฐานเท่ากัน)
แบบฝึกหัดเรื่อง การหารเลขยกกำลัง