คณิตศาสตร์ ค31101
เลขยกกำลัง การคูณ หาร เลขยกกำลัง
แบบฝึกหัดเรื่องการคูณ หารเลขยกกำลัง (ข้อ 1, 2)
แบบฝึกหัดเรื่องการคูณ หารเลขยกกำลัง (ข้อ 1, 2)
แบบฝึกหัดเรื่องการคูณ หารเลขยกกำลัง (ข้อ 3)
แบบฝึกหัดเรื่องการคูณ หารเลขยกกำลัง (ข้อ 6)