คณิตศาสตร์ ค31101
เลขยกกำลัง การคูณ หาร เลขยกกำลัง
แบบฝึกหัด การคูณ หารเลขยกกำลัง (ข้อ 1)
แบบฝึกหัด การคูณ หารเลขยกกำลัง (ข้อ 1)
แบบฝึกหัด การคูณ หารเลขยกกำลัง (ข้อ 2)
แบบฝึกหัด การคูณ หารเลขยกกำลัง (ข้อ 3, 4)
สมบัติของเลขยกกำลัง และตัวอย่างโจทย์