คณิตศาสตร์ ค31101
เลขยกกำลัง การใช้เลขยกกำลังเขียนแสดงจำนวนที่มีค่ามากๆและน้อยๆ
การเขียนจำนวนมากๆ ให้อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์
การเขียนจำนวนมากๆ ให้อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์
ตัวอย่าง การเขียนจำนวนมากๆ ให้อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์
แบบฝึกหัด การเขียนจำนวนมากๆ ให้อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์
แบบฝึกหัด การเขียนจำนวนมากๆ ให้อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ (ต่อ)