คณิตศาสตร์ ค31101
เลขยกกำลัง การใช้เลขยกกำลังเขียนแสดงจำนวนที่มีค่ามากๆและน้อยๆ
ทบทวน การเขียนจำนวน ให้อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์
ทบทวน การเขียนจำนวน ให้อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์
การเขียนจำนวนน้อยๆ ให้อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์
แบบฝึกหัด การเขียนจำนวนน้อยๆ ให้อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์