คณิตศาสตร์ ค31101
เลขยกกำลัง การใช้เลขยกกำลังเขียนแสดงจำนวนที่มีค่ามากๆและน้อยๆ
ทบทวน การเขียนจำนวนต่างๆ ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์
ทบทวน การเขียนจำนวนต่างๆ ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์
ตัวอย่าง การเขียนจำนวนต่างๆ ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์
แบบฝึกหัด การเขียนจำนวนต่างๆ ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์