คณิตศาสตร์ ค31101
พื้นฐานทางเรขาคณิต การสร้างรูปเรขาคณิตอย่างง่าย (1)
การสร้างส่วนของเส้นตรง ให้เท่ากับเส้นตรงที่กำหนดให้
การสร้างส่วนของเส้นตรง ให้เท่ากับเส้นตรงที่กำหนดให้
แบบฝึกหัด การสร้างส่วนของเส้นตรง
แบบฝึกหัด การสร้างส่วนของเส้นตรง (ต่อ)
เอกสารดาวน์โหลด

-ไม่มีเอกสารดาวน์โหลด-