คณิตศาสตร์ ค31101
พื้นฐานทางเรขาคณิต การสร้างรูปเรขาคณิตอย่างง่าย (1)
การแบ่งครึ่งมุม
การแบ่งครึ่งมุม
แบบฝึกหัด การแบ่งครึ่งมุม (ข้อ 5, 6)
แบบฝึกหัด การแบ่งครึ่งมุม (ข้อ 7)
เอกสารดาวน์โหลด

-ไม่มีเอกสารดาวน์โหลด-