คณิตศาสตร์ ค31101
พื้นฐานทางเรขาคณิต การสร้างรูปเรขาคณิตอย่างง่าย (1)
การสร้างเส้นตั้งฉาก จากจุดภายนอก มายังเส้นตรงที่กำหนดให้
การสร้างเส้นตั้งฉาก จากจุดภายนอก มายังเส้นตรงที่กำหนดให้
แบบฝึกหัด เรขาคณิต ข้อ 1
การสร้างเส้นตั้งฉาก ที่จุดจุดหนึ่งบนเส้นตรง
แบบฝึกหัด การสร้างเส้นตั้งฉาก ที่จุดจุดหนึ่งบนเส้นตรง
เอกสารดาวน์โหลด

-ไม่มีเอกสารดาวน์โหลด-