คณิตศาสตร์ ค31101
พื้นฐานทางเรขาคณิต การสร้างรูปเรขาคณิตอย่างง่าย (2)
การสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านเท่า
การสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านเท่า
การสร้างรูปหกเหลี่ยมด้านเท่า
การสร้างเส้นคู่ขนาน
ตัวอย่างการสร้างเส้นคู่ขนาน
เอกสารดาวน์โหลด

-ไม่มีเอกสารดาวน์โหลด-