คณิตศาสตร์ ค31101
ทศนิยม และเศษส่วน ทศนิยมและการเปรียบเทียบ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ทศนิยม / ตัวอย่างทศนิยมในชีวิตประจำวัน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ทศนิยม / ตัวอย่างทศนิยมในชีวิตประจำวัน
ค่าประจำหลักของทศนิยม ค่าของตัวเลขโดด
แบบฝึกหัด ค่าประจำหลักของทศนิยม