คณิตศาสตร์ ค31101
ทศนิยม และเศษส่วน ทศนิยมและการเปรียบเทียบ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เปรียบเทียบทศนิยม
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เปรียบเทียบทศนิยม
เปรียบเทียบจำนวนเต็ม
เปรียบเทียบทศนิยม
แบบฝึกหัด เปรียบเทียบทศนิยม