คณิตศาสตร์ ค31101
ทศนิยม และเศษส่วน การบวกและการลบทศนิยม
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การลบทศนิยม
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การลบทศนิยม
การลบจำนวนเต็ม การลบทศนิยม
แบบฝึกหัด การลบทศนิยม