คณิตศาสตร์ ค31101
ทศนิยม และเศษส่วน การคูณ และการหารทศนิยม
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การหารทศนิยม
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การหารทศนิยม
โจทย์ การบวกลบคูณหาร ทศนิยม (ข้อ 1,2)
โจทย์ปัญหาเรื่อง การหารทศนิยม (ข้อ 3)
โจทย์ปัญหาเรื่อง การหารทศนิยม (ข้อ 4, 5)