คณิตศาสตร์ ค31101
ทศนิยม และเศษส่วน โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหารทศนิยม
โจทย์ปัญหาเรื่อง ทศนิยม (ข้อ 5)
โจทย์ปัญหาเรื่อง ทศนิยม (ข้อ 5)
โจทย์ปัญหาเรื่อง ทศนิยม (ข้อ 6, 7)
โจทย์ปัญหาเรื่อง ทศนิยม (ข้อ 8)