คณิตศาสตร์ ค31101
ทศนิยม และเศษส่วน โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหารทศนิยม
โจทย์ปัญหาเรื่อง ทศนิยม (ข้อ 9)
โจทย์ปัญหาเรื่อง ทศนิยม (ข้อ 9)
โจทย์ปัญหาเรื่อง ทศนิยม (ข้อ 10)
โจทย์ปัญหาเรื่อง ทศนิยม (ข้อ 11)