คณิตศาสตร์ ค31101
ทศนิยม และเศษส่วน การบวก และการลบเศษส่วน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การบวกเศษส่วน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การบวกเศษส่วน
ทบทวน การบวกเศษส่วน และการหา ค.ร.น.
ตัวอย่าง การบวกเศษส่วน (ตย. 1,2)
ตัวอย่าง การบวกเศษส่วน (ตย. 3,4)