คณิตศาสตร์ ค31101
ทศนิยม และเศษส่วน ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยม และเศษส่วน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม เขียนทศนิยมซ้ำศูนย์ในรูปเศษส่วน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม เขียนทศนิยมซ้ำศูนย์ในรูปเศษส่วน
เศษส่วนและทศนิยม
ตัวอย่าง การเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม การเขียนทศนิยมซ้ำในรูปเศษส่วน (6 ข้อ)
แบบฝึกหัด การเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม การเขียนทศนิยมซ้ำในรูปเศษส่วน