คณิตศาสตร์ ค31101
ทศนิยม และเศษส่วน ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยม และเศษส่วน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง นำความรู้เศษส่วน-ทศนิยม ไปใช้แก้โจทย์ปัญหาได้
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง นำความรู้เศษส่วน-ทศนิยม ไปใช้แก้โจทย์ปัญหาได้
ตัวอย่าง แก้โจทย์ปัญหา โดยใช้ความรู้เศษส่วน-ทศนิยม (ข้อ 5)
ตัวอย่าง แก้โจทย์ปัญหา โดยใช้ความรู้เศษส่วน-ทศนิยม (ข้อ 6)
ตัวอย่าง แก้โจทย์ปัญหา โดยใช้ความรู้เศษส่วน-ทศนิยม (ข้อ 7)