วิทยาศาสตร์ ว31101
สารและสมบัติของสาร - สารละลายกรดเบส สารละลายกรด - เบส
สาระการเรียนรู้ และเกริ่นนำเรื่องสารละลายกรด - เบส
สาระการเรียนรู้ และเกริ่นนำเรื่องสารละลายกรด - เบส
การทดลอง การทดสอบความเป็นกรด - เบส ด้วยกระดาษลิตมัส
นักเรียนรายงานผลการทดสอบความเป็นกรด - เบส ด้วยกระดาษลิตมัส
คุณสมบัติของกระดาษลิตมัส และคำถามสรุปการทดลอง