วิทยาศาสตร์ ว31101
สารและสมบัติของสาร - สารละลายกรดเบส สารละลายกรด - เบส
การทดลอง การทดสอบความเป็นกรด - เบส ด้วยน้ำคั้นจากพืช (อัญชัน, กระหล่ำปลี, กุหลาบ)
การทดลอง การทดสอบความเป็นกรด - เบส ด้วยน้ำคั้นจากพืช (อัญชัน, กระหล่ำปลี, กุหลาบ)
นักเรียนรายงานผลการทดสอบความเป็นกรด - เบส ด้วยน้ำคั้นจากพืช
บันทึกผลการทดลอง และสรุปผลการทดลอง
การใช้น้ำคั้นจากพืชไปผสมอาหาร ทำให้อาหารมีสีสวยงาม