วิทยาศาสตร์ ว31101
สารและสมบัติของสาร - สารละลายกรดเบส สมบัติของสารละลายกรด - เบส
สาระการเรียนรู้เรื่อง สมบัติบางประการของสาระละลาย กรด - เบส
สาระการเรียนรู้เรื่อง สมบัติบางประการของสาระละลาย กรด - เบส
การทดลอง ตอนที่ 1 สมบัติของกรด - ตรวจสอบความเป็นกรดของสารละลาย
การทดลอง ตอนที่ 1 สมบัติของกรด (ต่อ) - ปฏิกิริยาของกรดต่อฟีนอล์ฟทาลีน หินปูน และสังกะสี
นักเรียนรายงานผลการทดลอง และบันทึกผลการทดลอง ตอนที่ 1 สมบัติของกรด