วิทยาศาสตร์ ว31101
สารและสมบัติของสาร - สารละลายกรดเบส สมบัติของสารละลายกรด - เบส
กรดมีสมบัติกัดกร่อนโลหะ หินปูน และเนื้อเยื่อ
กรดมีสมบัติกัดกร่อนโลหะ หินปูน และเนื้อเยื่อ
ประเภทของกรด (กรดจากพืช, กรดจากแร่ธาตุ) และการทดสอบน้ำส้มสายชูแท้ - ปลอม
การทดลอง ตอนที่ 2 สมบัติของเบส - ปฏิกิริยาของเบสต่อฟีนอล์ฟทาลีน หินปูน และสังกะสี
ผลการทดลอง และผลของเบสต่อร่างกายเรา