วิทยาศาสตร์ ว31101
สารและสมบัติของสาร - สารละลายกรดเบส การตรวจสอบความเป็นกรด - เบสของสารละลาย
สาระการเรียนรู้เรื่อง การตรวจสอบความเป็นกรด - เบสของสารละลาย
สาระการเรียนรู้เรื่อง การตรวจสอบความเป็นกรด - เบสของสารละลาย
การทดลอง ตรวจสอบความเป็นกรด - เบสของน้ำมะนาว
การทดลอง ตรวจสอบความเป็นกรด - เบสของน้ำมะนาว (ต่อ)
ผลการทดลอง และเตรียมสารละลายน้ำนมที่ความเข้มข้นต่างๆ