วิทยาศาสตร์ ว31101
สารและสมบัติของสาร - สารละลายกรดเบส การตรวจสอบความเป็นกรด - เบสของสารละลาย
การทดลอง ตรวจสอบความเป็นกรด - เบส ของน้ำนม
การทดลอง ตรวจสอบความเป็นกรด - เบส ของน้ำนม
การทดลอง ตรวจสอบความเป็นกรด - เบส ของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
สรุปผลการทดลอง และการใช้ Universal Indcator ตรวจสอบค่า pH