วิทยาศาสตร์ ว31101
สารและสมบัติของสาร - สารละลายกรดเบส การตรวจสอบความเป็นกรด - เบสของสารละลาย
ทบทวนเรื่องกรด - เบส และสารที่ใช้ตรวจสอบความเป็นกรด - เบสของสารละลาย
ทบทวนเรื่องกรด - เบส และสารที่ใช้ตรวจสอบความเป็นกรด - เบสของสารละลาย
การทดลอง ตรวจสอบความเป็นกรด - เบสของน้ำส้มสายชู
การทดลอง ตรวจสอบความเป็นกรด - เบสของน้ำนม