วิทยาศาสตร์ ว31101
สารและสมบัติของสาร - สารละลายกรดเบส การตรวจสอบความเป็นกรด - เบสของสารละลาย
การทดลอง ตรวจสอบความเป็นกรด - เบสของผงซักฟอก
การทดลอง ตรวจสอบความเป็นกรด - เบสของผงซักฟอก
สรุปผลการทดลอง การใช้ indicator ในการตรวจสอบความเป็นกรด - เบส
ค่า pH และการเปลี่ยนสีของ indicator ที่ pH ช่วงใดช่วงหนึ่ง