วิทยาศาสตร์ ว31101
สารและสมบัติของสาร - สารละลายกรดเบส การตรวจสอบความเป็นกรด - เบสของสารละลาย
เครื่องมือตรวจสอบค่า pH ได้แก่ Universal Indicator, pH meter
เครื่องมือตรวจสอบค่า pH ได้แก่ Universal Indicator, pH meter
pH ของสารรอบตัว และ pH ของสารละลายในร่างกายมนุษย์