วิทยาศาสตร์ ว31101
สารและสมบัติของสาร - สารละลายกรดเบส การตรวจสอบความเป็นกรด - เบสของสารละลาย
ทบทวนบทเรียนเรื่อง การตรวจสอบค่ากรด - เบส
ทบทวนบทเรียนเรื่อง การตรวจสอบค่ากรด - เบส
คุณสมบัติของเบส และตัวอย่างสารที่เป็นเบส
การเปลี่ยนสีของ Universal Indicator และค่า pH กับความเป็นกรด - เบส
Indicator แต่ละชนิดเปลี่ยนสีที่ pH แตกต่างกัน