วิทยาศาสตร์ ว31101
สารและสมบัติของสาร - สารละลายกรดเบส ปฏิกิริยาของสารละลายกรด - เบส
การทดลอง ปฏิกิริยาของสารละลายกรด - เบส ตอนที่ 2 (ค่า pH ของการเติมกรดลงในเบส)
การทดลอง ปฏิกิริยาของสารละลายกรด - เบส ตอนที่ 2 (ค่า pH ของการเติมกรดลงในเบส)
สรุปผลการทดลอง การเติมสารละลายที่มีสมบัติตรงข้าม จะทำให้ความเป็นกรด-เบสเปลี่ยนแปลง
ตัวอย่างการแก้ความเป็นกรด-เบสในชีวิตประจำวัน