วิทยาศาสตร์ ว31101
สารและสมบัติของสาร - สารละลายกรดเบส กรดเบสในชีวิตประจำวัน
สาระการเรียนรู้เรื่อง กรดและเบสในชีวิตประจำวัน
สาระการเรียนรู้เรื่อง กรดและเบสในชีวิตประจำวัน
การทดลองศึกษา ยาลดกรดมีสมบัติอย่างไร และนักเรียนรายงานผลส่วนประกอบของยาลดกรด
การทดลองตรวจค่า PH ของยาลดกรด
บันทึกและสรุปผลการทดลองศึกษา ยาลดกรดมีสมบัติอย่างไร