วิทยาศาสตร์ ว31101
สารและสมบัติของสาร - สารละลายกรดเบส สารที่ใช้ทำความสะอาดกับร่างกาย
สาระการเรียนรู้เรื่อง สารทำความสะอาดที่ใช้กับร่างกาย
สาระการเรียนรู้เรื่อง สารทำความสะอาดที่ใช้กับร่างกาย
การทดลองเรื่อง สารทำความสะอาดที่ใช้กับร่างกาย
นักเรียนรายงานเรื่อง สารทำความสะอาดที่ใช้กับร่างกาย เช่น วิธีใช้ ส่วนประกอบ ราคา PH
สรุปผลการทดลองเรื่อง สารทำความสะอาดที่ใช้กับร่างกาย