คณิตศาสตร์ ค31101
การประมาณค่า ค่าประมาณ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง บอกวิธีการประมาณค่าในการคำนวณได้
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง บอกวิธีการประมาณค่าในการคำนวณได้
ตัวอย่าง การประมาณค่าในชีวิตประจำวัน และสัญลักษณ์การประมาณ
ตัวอย่าง สถานการณ์ใดเป็นค่าประมาณ หรือ ค่าจริง
ตัวอย่าง สถานการณ์ใดเป็นค่าประมาณ หรือ ค่าจริง (ต่อ)