คณิตศาสตร์ ค31101
การประมาณค่า การปัดเศษ
ค่าประมาณ ที่ได้จากการประมาณ การคาดคะเน การประมาณค่า
ค่าประมาณ ที่ได้จากการประมาณ การคาดคะเน การประมาณค่า
ปัดเศษเป็นจำนวนเต็มสิบ เต็มร้อย เต็มพัน
ปัดเศษเป็นจำนวนเต็ม หรือทศนิยม ตามที่กำหนด
ปัดเศษจำนวนเต็มใดๆ (ตัดเศษทิ้ง ปัดเศษขึ้น)