คณิตศาสตร์ ค31101
การประมาณค่า การปัดเศษ
ค่าประมาณของเศษส่วน โดยปัดเศษส่วนเป็นจำนวนเต็ม
ค่าประมาณของเศษส่วน โดยปัดเศษส่วนเป็นจำนวนเต็ม
ค่าประมาณของเศษส่วน โดยปัดเศษส่วนเป็น 1/2
ค่าประมาณของเศษส่วน และค่าประมาณของจำนวนคละ
ตัวอย่าง การประมาณค่าเศษส่วน