คณิตศาสตร์ ค31101
การประมาณค่า การประมาณค่า
ตัวอย่าง การประมาณค่าร้อยละ (ข้อ 1)
ตัวอย่าง การประมาณค่าร้อยละ (ข้อ 1)
ตัวอย่าง การประมาณค่าราคาสินค้า (ข้อ 2-4)
ตัวอย่าง การประมาณค่าอัตราการใช้น้ำมันของเครื่องบิน (ข้อ 5)