คณิตศาสตร์ ค31101
คู่อันดับ และกราฟ คู่อันดับ และกราฟของคู่อันดับ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเรื่อง การเขียนคู่อันดับจากแผนภาพ, บอกพิกัดจุด, อ่านคู่อันดับจากจุดบนกราฟ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเรื่อง การเขียนคู่อันดับจากแผนภาพ, บอกพิกัดจุด, อ่านคู่อันดับจากจุดบนกราฟ
ความสัมพันธ์ที่เป็นคู่กัน / ตารางแสดงปริมาณที่เป็นคู่กัน
แผนภาพแสดงปริมาณที่เป็นคู่กัน / คู่อันดับ / กราฟในระบบพิกัดฉาก
คู่อันดับ (x,y) / พิกัดจุดใดๆ บนระบบแกนมุมฉาก / เขียนจุดบนระบบแกนมุมฉาก