คณิตศาสตร์ ค31101
คู่อันดับ และกราฟ คู่อันดับ และกราฟของคู่อันดับ
ตัวอย่าง การเขียนพิกัดจุดของคู่อันดับ บนระบบพิกัดฉาก
ตัวอย่าง การเขียนพิกัดจุดของคู่อันดับ บนระบบพิกัดฉาก
ตัวอย่าง การอ่านคู่อันดับ จากพิกัดจุดบนกราฟ
แบบฝึกหัด จงหาพิกัดจุด จากกราฟที่กำหนดให้